WAT DOEN WIJ

VGwehkamp.nl

2-8-low

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie die, zoals in de statuten is verwoord, opkomt voor de belangen van de pensioenaanspraken van onze gepensioneerde oud medewerkers. Zij nodigt daartoe alle leden 1 x per jaar uit voor het houden van de Algemene Ledenvergadering. Daarnaast zal zij d.m.v. het uitbrengen van een nieuwsbrief haar leden minimaal 2 x per jaar informeren over actuele (pensioen) zaken. Voorts zal minimaal 1 x per jaar overleg plaatsvinden met de manager HR van RFS Holding en de pensioencommissie van de OR.

RFS

Het bestuur vergadert minimaal 1 x per jaar met de Manager HR van RFS en de pensioencommissie van de OR. Daarnaast kan zij op (eigen) verzoek meerdere keren per jaar een overleg aanvragen bij de Manager HR dan wel vraagstukken aan deze voorleggen.

NN

Een direct overleg met Nationale Nederlanden is niet mogelijk. Wil zij toch met hen overleggen, dan zal dit via de Manager van HR moeten plaatsvinden.

BPFD

Afspraken over een eventueel overleg met het Bedrijf Pensioen Fonds voor de Detailhandel zal nog geïnitieerd moeten worden.

NVOG

De VGwehkamp.nl is lid van de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerde. De NVOG is een landelijke overkoepelende vereniging van organisaties van gepensioneerden, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties. Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft een achterban van ca. 60.000 leden. De NVOG is lid van AGE Platform Europe die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt.

Leden

De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt minimaal 1 x per jaar uitgeschreven. Daarnaast wordt minimaal 2 x per jaar een Nieuwsbrief uitgegeven. Mocht daartoe aanleiding toe zijn, dan zal de vereniging middels email en / of post anderszins de leden informeren. In de toekomst zal de leden ook middels een website informatie worden aangereikt.